قراردادهاي منعقده طي سه سال گذشته


توليد 60 دستگاه فرستنده و رله 200 وات


توليد 120 دستگاه فرستنده و كمباينر اف ام


VHFوUHFتوليد 25دستگاه تكرار كننده 200 وات

 
UHFتوليد 10دستگاه فرستنده و تكرار كننده

 
 W2/2 نصب و راه اندازي فرستنده


نگهداري و بهره برداري تلفنهاي همگاني منطقه 2 شهري تهران


نصب BTS سمنان


نصب 24سايت BTSگلستان


نصب و راه اندازي و نگهداري 40سايت زنجان


نصب و راه اندازي و بهره برداري تلفنهاي همگاني منطقه 4 شهري تهران


 مشاركت در اجراي پروژه مخابرات پر ظرفيت اهواز خارك
 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

 درباره شرکت            

 

 پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

 

 تماس با ما                

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co