قراردادهاي منعقده طي سه سال گذشته


 

موضوع:
تامين تجهيزات غير اختصاصي و تهيه طرح هاي اجرايي و تفصيلي و انجام عمليات نصب و راه اندازي و نگهداري تعداد 40سايت BTS در سطح استان

طرف قرارداد:
شركت مخابرات استان زنجان 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

 درباره شرکت            

 

 پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت            

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co