قراردادهاي منعقده طي سه سال گذشته


 

موضوع:
24سايت OUT DOORدر سطح استان

طرف قرارداد:
شركت مخابرات گلستان
 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

 درباره شرکت            

 

 پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

 

 تماس با ما                

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co